Uluslararası Yayınlar

Uluslararası Yayınlar

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

MAKALELER:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. “Klasik Türk Edebiyatında Kaside”, TALİD, V, 9, İstanbul 2007, 253-270.
A2. “Türk Edebiyatında Aynı Mahlası Kullanmış Olan Şairlerin Karıştırılması Meselesi”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), 34/II, Harvard Aralık 2010, 183-195.
A3. “Sâati ve Şikâyetnamesi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 23, İstanbul 2010, 131-166.
A4. “Nazif’in Çift Kahramanlı Aşk Hikayesi Melekşah u Gülru”, Turkish Studies (Klasik Türk Edebiyatında Aşk-Aşık-Maşuk), 5/3, 2010, 612-690 (Sadık Yazar ile birlikte).
A5. “Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 8, 1, Mart 2011, 25-41.
A6. “John Rylands Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe Yazma Şiir Mecmuaları”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 25, İstanbul 2011, s. 179-198.
A7. “Nutkî’nin Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kanûn-ı Mahabbet” TDED, XL, 2009/1, 2011, 151-223 (Fatih Tığlı ile birlikte).
A8. “About Mahremi’s Poems”, TDED, XLV, İstanbul 2012, 139-168.
A9. “Divan Şiirinde ‘Bend Geçmek’, ‘Hurde Geçmek’ ve ‘Kapı Geçmek’ Deyimleri Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 31, İstanbul 2014, 175-204.
A10. “Şuara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri”, TDED, L, İstanbul 2014, s.65-96.

C11. “İbnülemin’in Divan Neşirleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 4, İstanbul 2010, 27-58.

  1. “Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Vasfında”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 11, İstanbul 2014, 55-58.
  2. “Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebi Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 11, İstanbul 2014, 217-236.
  3. “16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 15, İstanbul 2015, 223-262.
  4. “Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’a Yazdığı Manzum Mektup Türündeki Gazelinde Sevgiliye Hitaplar”, Hikmet, 27, Gostivar/Makedonya Mayıs 2016, 62-79.
  5. “Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE Mnz. 635 Numaralı Mecmua”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Yüzüncü Yılında Millet Kütüphanesi ve Kurucusu Ali Emîrî Efendi’ye Armağan, 47/II, Harvard Aralık 2017, 43-65.