Kitapta Bölümler

Kitapta Bölümler

Murat Ali Karavelioğlu 

1. “Klasik Türk Edebiyatında Bağdat”, Tarih ve Tabiat Vakfı (Irak Dosyası), I, İstanbul 2003, 231-252.
2. “Ottoman Social an Cultural Life in the Tulip Age in the Mirror of a Majmua”, Interdisciplinary Humanities Research Ottoman Social and Cultural Life in the Tulip Age in the Mirror of a MajmuaConceptual Debates and Critical Reviews (Editor: Eyup Saritas), Untested Ideas Research Center 2014, Chapter 4, 37-52.
3. “Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 62 numarada kayıtlı Mecmûa’da yer alan kasideleri”, M. Ali Tanyeri’nin Anısına Makaleler (haz. H. Aynur-H. Koncu-F. M. Şen), Ülke Armağan Yayınları, İstanbul 2015, 231-248.

4.“Şehzade Emir Süleyman Çelebi’nin Edebi Muhiti”, Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Sivrihisar Belediyesi Kültür Yayınları-4, İstanbul 2017, 391-448.

5.“Millet Kütüphanesi AE Manzum Koleksiyonunda Bulunan Bazı Türkçe Şiir Mecmuaları”, Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten Senglah’a Türkçe (Yay. Haz: M. Ölmez, T. Çulha, K. Özçetin), Kesit Yayınları, İstanbul 2017, 427-465.

6.“Bugünkü Bulgaristan’ın Osmanlı Kültürüyle Yoğrulan Bazı Şehirleri”, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan (Ed: Ü. Aslan, H. Taş, Ö. Zülfe), Yayın Evi, Ankara 2018, 483-494.

7.“XIX. Yüzyıl Mutasavvıf, Âlim ve Şairlerinden Köstendilli Mollazâde Süleyman Şeyhî’nin Yetiştiği Muhit”, Câmî-i Rûm-ili: Köstendilli Süleyman Şeyhî Kitabı (Ed: İsmail Güleç-Ömer Said Güler), Vakıf Araştırmaları Merkezi (VAKAR) Yayınları, İstanbul 2020, 43-56.