• 01.01.1976 tarihinde Eskişehir’in İnönü ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İnönü’de tamamladı. 1992 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1996 yılında dereceyle bitirdi....
 • Beyit // Şeyh Galip
  Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.
 • Beyit // Muhibbî
  Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.
 • Beyit // Hayali Bey
  Yazmadı nakkâş ben sûrette bir dîvâne nakş, Gerçi kuşlar kondurur yazmakda Mecnûn üstine.
 • Beyit // Sâbit
  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir, Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâat.

GÜZEL BEYİTLER

Ne kadar çekse çevirse meh-i tâbânı felek,  Âkıbet bir ucı ol kaşları tuğrâya çeker / Tîgî

 1. Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler, Ol mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler. / Hayali Bey
 2. Cânuma bir merhaba sundı ezelde çeşm-i yâr, Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedüm. / Ahmet Paşa
 3. Meyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhın Şecâat arz ederken merd-i kıptî sirkatin söyler. /Ragıp Paşa
 4. Her şahsı harîm-i Haka mahrem mi sanırsın, Her tâc giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın / Ziya Paşa
 5. Fürkatünde teşne-leb hâtır-perîşân haste-dil, Künc-i gamda bî-kes ü bîmâr dirsen işte ben / Bâkî

POPÜLER YAZILAR // HABERLER